• slide-1

  • slide-1

  • Üdvözöljük!

    A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Csernozjom Kft. (5065 Nagykörű, Arany János utca 10., Cégjegyzékszám: 16-09-017967, Adószám: 26329950-2-16), mint Adatkezelő fontosnak tartja a www.csernozjom.com honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.csernozjom.com honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlapon keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

 

A honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a Csernozjom Kft. tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

 

1. Kik az érintettek?

 

Érintett az a természetes személy, aki a www.csernozjom.com honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

 

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.csernozjom.com honlapon, vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címeken (pl. vona.martonkukaccsernozjom.com, viktoria.dorka-vonakukaccsernozjom.com, stb.) keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, továbbá az Adatkezelő www.csernozjom.com honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

 

2. Az Adatkezelő

 

Az Adatkezelő a www.csernozjom.com honlap, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címek üzemeltetője.

 

Cégnév: Csernozjom Kft.

 

Székhely: 5065 Nagykörű, Arany János utca 10.

 

 

Kapcsolattartó: Dr. Vona Márton

 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Cégjegyzékszám: 16-09-017967

 

Adószám: 26329950-2-16

 

3. Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

 

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.email címeken keresztül.

 

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név                                          azonosítás

 

e-mail cím                                        kapcsolattartás

 

cégnév                                              azonosítás

 

telefonszám                                     kapcsolattartás

 

megjegyzés/kérdés tartalma         válaszadás

 

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Személyes adatok kezelését az Adatkezelő látja el.

 

Adatkezelő az adatokat harmadik fél számára nem továbbítja.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

a. Adatkezelő részére a honlapon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg.

 

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

 

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa, vagy a választ megkapja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli. Adatkezelő(k) vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhetők, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

 

4. Hivatkozások és linkek

 

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása ezen weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

 

5. Weboldal látogatási adatok

 

 A www.csernozjom.com honlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. ("Google") web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett "Cookie" – kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.

 

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

 

Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 

6. Érintettek jogai

 

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

 

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Telefon: +36 (1) 391-1400

 

Fax: +36 (1) 391-1410

 

www: http://www.naih.hu

 

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

7. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtett minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

8. Jogszabályi háttér, módosítás

 

Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.csernozjom.com honlapon teszi közzé.

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.